THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 449 | 28 TRÚNG 3C: 449 | TRƯỢT
19-10-2021 847 | 13 TRÚNG 3C: 847 | TRƯỢT
18-10-2021 609 | 70 TRÚNG 3C: 609 | TRÚNG SL: 70X2
17-10-2021 640 | 83 TRÚNG 3C: 640 | TRƯỢT
16-10-2021 067 | 33 TRÚNG 3C: 067 | TRƯỢT
15-10-2021 218 | 48 TRÚNG 3C: 218 | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 019 | 44 TRÚNG 3C: 019 | TRÚNG SL: 44X2
13-10-2021 523 | 12 TRƯỢT | TRƯỢT
12-10-2021 619 | 36 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 142 | 22 TRÚNG 3C: 142 | TRÚNG SL: 22X2
10-10-2021 086 | 68 TRƯỢT | TRƯỢT
09-10-2021 156 | 32 TRÚNG 3C: 156 | TRƯỢT
08-10-2021 551 | 07 TRƯỢT | TRƯỢT
07-10-2021 479 | 61 TRƯỢT | TRÚNG SL: 61
06-10-2021 245 | 10 TRÚNG 3C: 245 | TRƯỢT
05-10-2021 957 | 59 TRƯỢT | TRÚNG SL: 59