THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 50 | 650 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRÚNG 3C: 650
11-05-2021 80 | 470 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 470
10-05-2021 47 | 247 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG 3C: 247
09-05-2021 59 | 368 TRƯỢT | TRƯỢT
08-05-2021 93 | 493 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRÚNG 3C: 493
07-05-2021 47 | 448 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRƯỢT
06-05-2021 59 | 359 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG 3C: 359
05-05-2021 66 | 867 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT
04-05-2021 80 | 580 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG 3C: 580
03-05-2021 25 | 924 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
02-05-2021 78 | 568 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
01-05-2021 65 | 365 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG 3C: 365
30-04-2021 36 | 726 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRƯỢT
29-04-2021 16 | 915 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
28-04-2021 13 | 214 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
27-04-2021 33 | 332 TRÚNG ĐỀ: 33 | TRƯỢT