THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 49 | 16 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRƯỢT
19-10-2021 47 | 23 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 23X2
18-10-2021 08 | 33 TRƯỢT | TRÚNG BT: 33
17-10-2021 40 | 74 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG BT: 74
16-10-2021 67 | 21 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
15-10-2021 19 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25
14-10-2021 19 | 97 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 97
13-10-2021 22 | 39 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 39
12-10-2021 17 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
11-10-2021 41 | 55 TRƯỢT | TRÚNG BT: 55X2
10-10-2021 85 | 42 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG BT: 42X2
09-10-2021 67 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81
08-10-2021 50 | 19 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRƯỢT
07-10-2021 59 | 72 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG BT: 72
06-10-2021 45 | 94 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG BT: 94
05-10-2021 67 | 88 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT