THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 21-10-2021
20-10-2021 59 | 19 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2021 47 | 23 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG SL: 23X2
18-10-2021 09 | 71 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG SL: 71
17-10-2021 40 | 93 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 67 | 23 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG SL: 23X2
15-10-2021 18 | 48 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG SL: 48X2
14-10-2021 19 | 45 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
13-10-2021 22 | 03 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 08 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 41 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
10-10-2021 96 | 69 TRƯỢT | TRÚNG SL: 69X2
09-10-2021 56 | 32 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT
08-10-2021 50 | 17 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG SL: 17X2
07-10-2021 69 | 51 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 51X2
06-10-2021 45 | 20 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG SL: 20X2
05-10-2021 57 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT