THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 13-05-2021
12-05-2021 50 | 23 TRÚNG ĐỀ: 50X2 | TRƯỢT
11-05-2021 70 | 04 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG SL: 04X2
10-05-2021 37 | 57 TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG SL: 57X2
09-05-2021 79 | 02 TRƯỢT | TRƯỢT
08-05-2021 93 | 52 TRÚNG ĐỀ: 93X2 | TRƯỢT
07-05-2021 57 | 27 TRƯỢT | TRÚNG SL: 27X3
06-05-2021 58 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
05-05-2021 66 | 44 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG SL: 44X2
04-05-2021 80 | 78 TRÚNG ĐỀ: 80X3 | TRÚNG SL: 78X2
03-05-2021 25 | 72 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG SL: 72X2
02-05-2021 77 | 59 TRƯỢT | TRÚNG SL: 59
01-05-2021 64 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20X2
30-04-2021 36 | 28 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRƯỢT
29-04-2021 26 | 43 TRÚNG LÔ: 26 | TRƯỢT
28-04-2021 12 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60X2
27-04-2021 42 | 11 TRƯỢT | TRÚNG SL: 11